Dit artikel bevat

Privacyverklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door de Nederlandse Bridge Bond (NBB), Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. De NBB hecht zeer veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens. Bij de aangeboden service worden persoonsgegevens van de gebruiker verzameld, verwerkt of gebruikt. De NBB houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.


1 Doeleinden gegevensverzameling

Bridgepartnergezocht.nl is een betrouwbare website die mensen samenbrengt die op zoek zijn naar een bridgepartner. Om deze service te kunnen leveren, heeft Bridgepartnergezocht.nl een aantal gegevens van de gebruiker nodig. Daartoe behoren o.a. persoonlijke gegevens (bijv. geslacht en leeftijd), informatie over bridgeniveau, geografische gegevens en over wie gezocht wordt. Gegevens die voor de service noodzakelijk zijn, zijn als zodanig afzonderlijk aangeduid.

Bridgepartnergezocht.nl maakt gebruik van enkele contactgegevens die over de gebruiker, als lid van de NBB, bij Bridgepartnergezocht.nl bekend zijn (o.a. e-mailadres) en gegevens die actief door de gebruiker worden meegedeeld (bijv. zoekwensen).

Voor zover Bridgepartnergezocht.nl gebruik maakt van gegevens voor een bepaald doel waarvoor volgens de wettelijke bepalingen de goedkeuring van de gebruiker vereist is, zal Bridgepartnergezocht.nl de gebruiker hiervoor telkens om uitdrukkelijke toestemming vragen. De gebruiker kan zijn eerdere goedkeuring te allen tijde herroepen en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van zijn gegevens. Binnen de wettelijke bepalingen kan Bridgepartnergezocht.nl voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en voor het verbeteren van de eigen dienstverlening, gebruikers onder een pseudoniem evalueren, maar uitsluitend voor zover de gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijk recht om tegen een dergelijk gebruik van zijn gegevens bezwaar te maken. Een bezwaar tegen dit gebruik kan onder vermelding van naam, e-mailadres en gebruikersnaam worden gericht tot: Bridgepartnergezocht.nl, t.a.v. Helpdesk NBB, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als de gebruiker er voor kiest om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens – daarbij kan gedacht worden aan gegevens omtrent geloof, gezondheid, seksuele leven, politieke gezindheid etc. – in de vrije ruimte bij “Mijn gegevens” op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt de gebruiker er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Bridgepartnergezocht.nl.


2 Bescherming identiteit gebruiker

De gegevens die aan andere gebruikers worden overgedragen worden altijd uitsluitend aan hun geanonimiseerde lidmaatschapsnummer van de NBB gekoppeld. Het opnemen van contact met andere gebruikers geschiedt via een interne postbus - de werkelijke naam en het e-mailadres van de gebruiker blijven hierdoor te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van de gebruiker beschermd en beslist de gebruiker zelf of en wanneer hij zijn identiteit aan andere gebruikers prijsgeeft.

Ten behoeve van het verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, de handhaving van de Algemene Voorwaarden inzake elektronische gegevens-uitwisseling van de NBB, en het oplossen van geschillen en problemen, is Bridgepartnergezocht.nl gerechtigd om de identiteit van de gebruiker bij anderen bekend te maken.

3 Gegevensuitwisseling met derden

Wanneer Bridgepartnergezocht.nl in het kader van het uitvoeren van de service, gegevens aan andere gebruikers doorgeeft, gebeurt dit uitsluitend onder de opgegeven en daardoor geanonimiseerde gebruikersnaam (schermnaam).

Bij zoekresultaten geeft Bridgepartnergezocht.nl onder geen voorwaarde directe contactgegevens door aan andere gebruikers (zoals de werkelijke naam, adres of e-mailadres).

Contacten worden bij Bridgepartnergezocht.nl uitsluitend via het interne postvak gerealiseerd, zodat de gebruiker zelf kan bepalen, aan wie hij zijn werkelijke contactgegevens bekendmaakt.

Persoonsgegevens worden door Bridgepartnergezocht.nl in het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het uitvoeren van de aangeboden service noodzakelijk is. Daarnaast is het mogelijk dat Bridgepartnergezocht.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Bridgepartnergezocht.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Door het aanmaken van een account heeft de gebruiker Bridgepartnergezocht.nl hiervoor toestemming gegeven of is dit op grond van de desbetreffende wettelijke bepalingen toegestaan.


4 Gebruik van cookies en analyseprogramma’s

Voor het gebruik van cookies en analyseprogramma’s wordt verwezen naar het Privacybeleid van de NBB en het NBB-document Cookiereglement.

 

5 Recht op informatie en correctie of verwijdering van gegevens

Gebruiker heeft het recht de gegevens die Bridgepartnergezocht.nl bewaard en de instellingen van de gebruikersaccount te allen tijde in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. De gebruiker kan zijn toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Gebruiker is er echter van op de hoogte, dat het intrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat Bridgepartnergezocht.nl zijn diensten niet kan uitvoeren.

Het recht tot het verwijderen van gegevens kan mogelijk beperkt zijn door wettelijke bewaarplichten waaraan Bridgepartnergezocht.nl zich moeten houden. Voor dringende verzoeken om informatie, voor het aanpassen of verwijderen van gegevens kan de gebruiker zich onder vermelding van zijn naam, e-mailadres en gebruikersnaam wenden tot: Bridgepartnergezocht.nl, t.a.v. Helpdesk NBB, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6 Huidige stand van de techniek

Gebruiker is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. Gebruiker is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

7 Wijzigingen Privacyverklaring

Bridgepartnergezocht.nl behoudt zich het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Gebruiker dient deze Privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van wijzigingen.

De “Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB“ zijn van toepassing op Bridgepartnergezocht.nl

Nederlandse Bridge Bond, april 2015


Gebruiksvoorwaarden

In het dagelijks leven is beleefdheid en een vriendelijke glimlach vanzelfsprekend. Door de anonimiteit van internet vergeten helaas veel gebruikers, dat het tonen van goed gedrag ook op internet belangrijk is. Bridgepartnergezocht.nl heeft daarom de volgende gedragsregels opgesteld.

Keuze van de gebruikersnaam

U bent vrij in het kiezen van uw gebruikersnaam. Echter beledigende of aanstootgevende gebruiksnamen zijn hiervan uitgesloten. Het registreren onder meerdere gebruikersnamen is verboden.

Uw beschrijving

Beschrijf uzelf zoals u ook in werkelijkheid bent. In uw beschrijving en berichten kunt u geen informatie geven die u bij een persoonlijke ontmoeting niet waar kunt maken. Uw persoonlijke berichtenopzet speelt een belangrijke rol bij uw zoektocht. Wees ervan bewust, welke indruk uw woorden achterlaten. Uw persoonlijke manier van schrijven zegt veel over u.

Enkele tips:

  • neem de tijd bij het opstellen van een bericht/uw beschrijving.
  • let op uw spelling en grammatica.
  • teksten dienen ook niet teveel 'sms' teksten te bevatten of in hoofdletters geschreven te zijn.
  • nl is een Nederlandse website, waarop in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Gelieve uw berichten dus in het Nederlands te schrijven.
  • houd er rekening mee dat het verzenden van vulgaire, obscene of discriminerende uitdrukkingen verboden is.
  • Als je met een vaste partner op de club speelt, vertel dan dat je op Bridgepartnergezocht.nl staat/kijkt, bijvoorbeeld omdat je vaker wil bridgen of op bridgereis wil.

Omgang

Bridgepartnergezocht.nl is in eerste instantie anoniem, maar vergeet niet dat andere gebruikers (bijv. uw contacten) ook gevoelens hebben. De anonimiteit mag geen reden zijn om de gevoelens van andere gebruikers te kwetsen of onvriendelijk te zijn. Laat u zich niet verleiden tot verbale uitbarstingen, maar behandel de andere gebruikers op dezelfde manier waarop u zelf ook behandeld wilt worden.

Wees voorzichtig met humor en sarcasme. Dit wordt door de ander niet altijd begrepen. Let er op om uw berichten zodanig op te stellen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bedenk dat een verzonden bericht niets vrijgeeft over uw mimiek en gebaren, die bij een persoonlijke ontmoeting misverstanden kunnen voorkomen.

Vermeld desinteresse op een beleefde manier wanneer u geen contact meer wilt met een andere gebruiker. Met slechts een kort bericht kunt u er al voor zorgen dat deze gebruiker niet te lang op een antwoord hoeft te wachten. Accepteer het indien een andere gebruiker aangeeft geen interesse te hebben en geen verdere berichten wilt ontvangen. Belast deze persoon niet door verdere berichten te verzenden.


Omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Handel niet te snel. Wanneer het uitwisselen van berichten zich verder ontwikkelt, kan het voorkomen dat andere gebruikers met u ervaringen willen delen. Stel uzelf de vraag of u hier ook openlijk over zou praten bij een eerste contact.

Ontvangen berichten dienen met vertrouwen behandeld te worden. De informatie van de afzender kunt u enkel vrijgeven als deze daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Verbale aanvallen op andere gebruikers, het noemen van persoonlijke details en het openbaar maken hiervan, is verboden tenzij de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 

Aanstootgevende publicaties en verzoeken met betrekking tot cyber-, cam- of telefoonseks

Gewelddadige, racistische, politiek extremistische, seksistische, discriminerende, vulgaire of andere aanstootgevende publicaties die andere personen beledigen, belasten, bedreigen of verbaal kleineren, zijn niet toegestaan.

Verzoeken met betrekking tot cyber-, cam- of telefoonseks zijn ten strengste verboden.

Melding van onregelmatigheden

Om de kwaliteit van Bridgepartnergezocht.nl te waarborgen verzoekt Bridgepartnergezocht.nl gebruikers iedere andere gebruiker die niet voldoet aan de “Algemene Voorwaarden inzake Gegevensuitwisseling NBB” of die zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, te melden.

Misbruik van deze meldingsfunctie leidt tot de beëindiging van uw Bridgepartnergezocht.nl-account.


Overtredingen

Bridgepartnergezocht.nl beschermt de gebruiker zo goed mogelijk door strenge controle op gegevens tegen bedrog, spam en opdringerige gebruikers. Niettemin kunnen er zich gevallen voordoen waarin dit soort situaties niet direct herkend kunnen worden.

Schending van de “Algemene Voorwaarden Gegevensuitwisseling NBB” of deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot een waarschuwing of een onmiddellijke verwijdering van uw account door de NBB en kan leiden tot verdere juridische stappen.

 

Nederlandse Bridge Bond, april 2015